13.3.1 SMFF:s ansvarsförsäkring

SMFF:s ansvarsförsäkring täcker den skada ditt modellflygplan kan åsamka person eller materiel. Ett exempel är att ditt flygplan störtar i en bil eller kolliderar med ett annat flygande föremål. Även personskador täcks.Försäkringen gäller även då icke-medlemmar tillfälligt deltar i verksamheten, till exempel skolflygning eller prova på flygnig.

Försäkringen gäller på de platser som varje enskild klubbstyrelse alternativt säkerhetsansvarig beslutat vara klubbens officiella flygfält. Det kan gärna vara flera fält, men klubben måste besluta om detta samt dokumentera beslutet. Försäkringen gäller således inte vid flygning på icke anvisad plats.

Högsta ersättningsbelopp är 10 000 000kr och självrisken är 10% av ett basbelopp.
Undantag;
Försäkringen gäller inte för skador som uppkommer vid flygning utanför område som godkänts av SMFF eller ansluten klubbs.
Försäkringen gäller enbart inom Norden, förutom de personer som uttagits att representera Sverige vid Internationella tävlingar.
Försäkringen gäller enbart verksamhet som bedrivs enligt de regler och bestämmelser som gäller inom SMFF, såväl under tävling som annan aktivitet.

13.3.2 SMFF:s olycksfallsförsäkring

SMFF:s olycksfallsförsäkring täcker den skada som drabbar medlemmarna under utövandet av modellflygning.
Ersättning sker i relation till den uppkomna skadan efter försäkringsbolagets normer.
Maxbeloppet är;
Medicinsk invaliditet: 5 basbelopp
Ekonomisk invaliditet: 10 basbelopp
Dödsfall: 0,5 basbelopp
Läke, rese, tanbehadlingskostnader: Skälig kostnad
Rehablitering: 2 basbelopp
Merkostnader, personliga tillhörigheter: 0,5 basbelopp
Extra kostnader under den akuta läkningstiden: 3 basbelopp